Δευτέρας Μεραρχίας 3, Πειραιάς 2109567320 - info@nextstep.net.gr
Image

Αποτιμήσεις

Image

Παροχές

  • Περιπτώσεις εξαγορών - συγχωνεύσεων, εισαγωγής στο χρηματιστήριο, επενδυτικών σχεδίων, κλπ.), βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικών Αναφορών (ΔΠΧΑ)
  • Έρευνα και συλλογή στοιχείων και δεδομένων
  • Ανάλυση και εκτίμηση της αξίας μίας επιχείρησης ή ενός τμήματός της ή του μετοχικού κεφαλαίου
  • Σύνταξη έκθεσης αποτίμησης
  • Αναφορά αποτελεσμάτων – συμπερασμάτων

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε απορία
επικοινωνήστε μαζί μας

  • 2109567320
  • Δευτέρας Μεραρχίας 3, Πειραιάς
  • info@nextstep.net.gr