Λογιστικές Υπηρεσίες

Οι λογιστικές μας υπηρεσίες επιγραμματικά

  • Ανάπτυξη του λογιστικού σχεδίου που  εναρμονίζεται στις φορολογικές διατάξεις και επιπρόσθετα λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες που δίδονται από τα στελέχη της Διοίκησης της εταιρείας.
  • Λογιστική καταχώρηση όλων των συναλλαγών με βάση τα παραστατικά και τις πληροφορίες που θα θέτονται στη διάθεσή μας από τα αρμόδια στελέχη.
  • Επισκόπηση των παραστατικών για τη συμμόρφωσή τους ως προς τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τη φορολογική νομοθεσία και έλεγχος για τη καταχώρησή τους με βάση τα προβλεπόμενα από Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
  • Τακτική συμφωνία των λογαριασμών των πελατών, προμηθευτών, ταμείου και τραπεζών.
  • Σύνταξη και υποβολή των μηνιαίων δηλώσεων Φ.Π.Α και λοιπών παρακρατούμενων φόρων.
  • Προετοιμασία μηνιαίων ισοζυγίων / καταστάσεων υποχρεώσεων σε προμηθευτές, Δημόσιο και λοιπούς τρίτους, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επομένου μήνα.
  • Μηνιαία έκδοση των προβλεπομένων από το Π.Δ. 186/92 θεωρημένων βιβλίων.
  • Έλεγχος των συνταχθέντων από τους Νομικούς Συμβούλους της εταιρείας, πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων έτσι ώστε το περιεχόμενό τους να είναι εναρμονισμένο με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της Φορολογικής και Εμπορικής νομοθεσίας.
Δώστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας.