Οι υπηρεσίες της  Next Step Consulting Ltd καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα λογιστικών φορολογικών επενδυτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και  απευθύνεται  σε μεγάλες μεσαίες μικρομεσαίες και μικρές  επιχειρήσεις όπως επίσης  και  σε φυσικά πρόσωπα με σημαντικά περιουσιακά στοιχεία.

1 Λογιστικές υπηρεσίες

 

• Ανάπτυξη του λογιστικού σχεδίου που  εναρμονίζεται στις φορολογικές διατάξεις και επιπρόσθετα λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες που δίδονται από τα στελέχη της Διοίκησης της εταιρείας.
 
• Λογιστική καταχώρηση όλων των συναλλαγών με βάση τα παραστατικά και τις πληροφορίες που θα θέτονται στη διάθεσή μας από τα αρμόδια στελέχη.
 
• Επισκόπηση των παραστατικών για τη συμμόρφωσή τους ως προς τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τη φορολογική νομοθεσία και έλεγχος για τη καταχώρησή τους με βάση τα προβλεπόμενα από Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.
 
• Τακτική συμφωνία των λογαριασμών των πελατών, προμηθευτών, ταμείου και τραπεζών.
 
• Σύνταξη και υποβολή των μηνιαίων δηλώσεων Φ.Π.Α και λοιπών παρακρατούμενων φόρων.
 
• Προετοιμασία μηνιαίων ισοζυγίων / καταστάσεων υποχρεώσεων σε προμηθευτές, Δημόσιο και λοιπούς τρίτους, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του επομένου μήνα.
 
 • Μηνιαία έκδοση των προβλεπομένων από το Π.Δ. 186/92 θεωρημένων βιβλίων.
 
• Έλεγχος των συνταχθέντων από τους Νομικούς Συμβούλους της εταιρείας, πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συμβουλίων έτσι ώστε το περιεχόμενό τους να είναι εναρμονισμένο με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της Φορολογικής και Εμπορικής νομοθεσίας.

2Φοροτεχνικές υπηρεσίες

 

• Συγχωνεύσεις Εξαγορές Μετατροπές Εταιρειών
 
 • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών  και νομικών προσώπων
 
 • Υπηρεσίες  φορολογικού σχεδιασμού
 
• Φ.Π.Α. και λοιποί έμμεσοι φόροι
 
• Φορολογία επιχειρήσεων • Φορολογία πλοίων και ναυτιλιακών εταιρειών
 
• Ζητήματα ακίνητης περιουσίας
 
• Αντίκρουση εκθέσεων φορολογικών ελέγχων
 
 • Σύνταξη και κατάθεση προσφυγών
 
• Υποστήριξη των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων
 
 • Προληπτικοί φορολογικοί έλεγχοι
 
• Γνωμοδοτήσεις επί φορολογικών θεμάτων


 

3Κοστολόγηση

 

Δημιουργία κοστολογικού μοντέλου ώστε η επιχείρηση να μπορεί  άμεσα να αντλεί πληροφορίες για:   ¨
 
 • Κόστος κατ' Έξοδο
 
• Λειτουργικό Κόστος
 
• ΓΒΕ
 
• Λοιπά Έξοδα
 
 • Σταθερό Μεταβλητό Κόστος
 
• Κόστος Προϊόντος και Περιόδου

4Οργάνωση και Διοίκηση

 

•Οργανωτικός Σχεδιασμός
 
•Ανάλυση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
 
 •Κατάρτιση Επιχειρηματικού  Σχεδίου
 
•Αξιολόγηση Επενδύσεων
 
•Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων


 

5Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

•  Φορολογικός σχεδιασμός εταιρειών  για την βελτιστοποίηση του συνολικού φορολογικού συντελεστή και της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης.

•  Εταιρικοί μετασχηματισμοί (διασπάσεις, μετατροπές)

 

•  Επιχειρηματικός και φορολογικός σχεδιασμός

•  Γνωμοδοτήσεις σε θέματα φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ

 

 Υποστήριξη σε φορολογικούς έλεγχους

•  Εξειδικευμένα θέματα διαφόρων φορολογικών αντικειμένων

 

•  Εξειδικευμένα σύνθετα θέματα λογιστικής, διοικητικής / κοστολόγησης και χρηματοοικονομικής στα ΕΛΠ αλλά και στα ΔΛΠ/ΔΠΧΠ

 • Φορολογικό πλάνο φυσικών προσώπων με μεγάλη περιουσία.

 

 

 

6Τμήμα Ναυτιλίας

 

• Παρακολούθηση  Ναυτιλιακών επιχειρήσεων  Ν.959/79, Ν.849/78, Α.Ν. 89/67

 

• Οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων

 

 • Λογιστικό Σχέδιο Ναυτιλιακών επιχειρήσεων

 

 • Λογαριασμοί ενεργητικού, παθητικού, εξόδων, εσόδων

 

•  Λογαριασμός πλοιάρχου

 

•  Αναλυτική λογιστική

 

• Κοστολογική οργάνωση ναυτιλιακών επιχειρήσεων

 

 • Φορολογία Πλοίων

 

 • Reporting 

7Μισθοδοσία

 

• κειμενο ενα

• κειμενο δυο

• κειμενο τρια

• κειμενο τεσσερα

 

Δώστε μας το email σας και μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα μας.